7DFPS | Watashi wa hijo ni yoku nihongo hanasenai

Press [ESCAPE] in game for options.